Predajňa: Továrenská 1/312, 976 31 Vlkanová Prevádzková doba: Po – Pi 7.00 - 15.00 hod

Nie ste prihlásený. Prihlásiť sa | Zaregistrovať sa

Katalógy strojov, návody a príručky.

Otvorte si katalóg a vyhľadajte potrebný diel podľa číselného kódu, alebo názvu súčiastky. 

Otvoriť katalógy

Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:

Ing. Ján Hric – STETEX IČO: 35257750
Miesto podnikania: L. Svobodu 620/68, 97632 Badín, Slovenská republika
Adresa prevádzkarne: Továrenská 1/312, 97631 Vlkanová, Slovenská republika
Okresný úrad Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 601-14423
DIČ: 1020057126
IČ DPH: SK1020057126
Email: obchod@stetex.sk
Telefónne číslo: +421/48/4182431
Mobil: 0949 288 584

(ďalej aj ako "predávajúci")

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len "eshop").

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu uzavretú na internetovej stránke eshopu: www.stetex.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu objednaný tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a kupujúcemu záväzok objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu spôsobom uvedeným vo VOP (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

I. Objednávka

1. Kupujúci uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu na základe objednávky, uskutočnenej prostredníctvom eshopu na stránke www.stetex.sk.

2. Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru resp. pri registrovaní sa v eshope poskytnúť predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa článku XII. VOP.

3. Objednávka sa považuje za návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy, pokiaľ obsahuje:

 • Identifikáciu kupujúceho:
  • fyzická osoba nepodnikateľ : meno a priezvisko, poštovú (t.j. dodaciu) a fakturačnú adresu;
  • fyzická osoba - podnikateľ : obchodné meno, miesto podnikania, IČO alebo iné číslo príslušného zápisu do registra, IČ DPH, pokiaľ je kupujúci platcom DPH,
  • právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, daňové identifikačné číslo, IČ DPH, pokiaľ je kupujúci platcom DPH,
 • telefonický kontakt,
 • emailový kontakt,
 • názov tovaru uvedením druhového a typového označenia,
 • počet objednávaných kusov,
 • spôsob platby,
 • spôsob dodania,
 • dátum vystavenia (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

4. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúci povinný skontrolovať všetky v nej uvedené údaje. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a úplnosť údajov uvedených v objednávke.

5. Kupujúci má právo odoslať predávajúcemu objednávku vo forme objednávkového formulára eshopu vyplneného a odoslaného kupujúcim.

6. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len "spotrebiteľ"), pôjde o návrh na uzavretie kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o v znení neskorších predpisov.

7. Dostupnosť ponúkaného tovaru je vyjadrená v eshope slovom "skladom", uvedením dátumu, od ktorého bude dostupný alebo slovom "na dopyt". Pokiaľ údaj o dostupnosti tovaru nie je uvedený, predávajúci oznámi kupujúcemu dostupnosť tovaru e-mailom na základe dopytu pred odoslaním objednávky. Pokiaľ je pri tovare, ktorý nie je k dispozícii skladom, uvedená cena, táto cena je iba informatívna a môže sa líšiť od kúpnej ceny. Kupujúci je povinný zadať predávajúcemu pri nedostupnom tovare dopyt, na základe ktorého mu bude predávajúcim oznámená konkrétna kúpna cena tovaru.

8. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, porozumel im a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

9. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu doručené na emailovú adresu potvrdenie o odoslaní objednávky s príslušným číslom objednávky a údajmi, zodpovedajúcimi odoslanej objednávke, označené ako "Objednávka č. ...".

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Po doručení objednávky predávajúcemu bude táto objednávka zaevidovaná v informačnom systéme predávajúceho. Po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru predávajúci odošle kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy, označené ako "Potvrdenie objednávky č. ..." na ním určenú emailovú adresu, ktoré bude obsahovať číslo objednávky a ostatné údaje objednávky kupujúceho.

2. Momentom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy.

III. Stornovanie objednávky

1. Kupujúci má právo zrušiť objednávku ešte predtým, ako bude doručená predávajúcemu. Kupujúci má právo odvolať objednávku v lehote do 24 hodín po doručení objednávky predávajúcemu, pokiaľ odvolanie objednávky doručí predávajúcemu skôr, než predávajúci doručí kupujúcemu "Potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy".

2. Kupujúci je povinný uviesť v zrušení / odvolaní objednávky obsahové náležitosti objednávky podľa článku I. bod 3 VOP. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu preddavok na kúpnu cenu, predávajúci je povinný vrátiť tento preddavok v lehote 14 dní odo dňa stornovania objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3. V prípade, ak predávajúci po zaevidovaní objednávky nebude schopný dodať kupujúcemu tovar, predávajúci informuje kupujúceho emailom o zmene parametrov objednávky (protinávrh). Kupujúci má právo protinávrh predávajúceho buď akceptovať alebo objednávku zrušiť. V prípade, že kupujúci pred zrušením objednávky už zaplatil predávajúcemu preddavok na kúpnu cenu, predávajúci je povinný vrátiť tento preddavok v lehote 14 dní odo dňa stornovania objednávky bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

IV. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

1. Vlastníctvo k objednanému tovaru nadobúda kupujúci prevzatím veci v mieste dodania ním určenom. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia tovaru, včítane úžitkov prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené dopravcom (doručovateľom) a nesprávne uvedenou adresou kupujúceho, ani za poškodenie zavinené dopravcom (doručovateľom).

V. Dodanie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v objednanom množstve, akosti a vyhotovení a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom aby predišiel jeho poškodeniu.

2. Ak má predávajúci podľa zmluvy odoslať tovar, môže tak urobiť s podmienkou, že tovar alebo doklady umožňujúce nakladanie s tovarom sa odovzdajú kupujúcemu len po zaplatení kúpnej ceny.

3. Kupujúci znáša náklady spojené s dodaním tovaru. V eshope je uvedená pri konkrétnom tovare jeho hmotnosť, ktorá má informačný charakter pre cenu dodania tovaru podľa bodu 4 VOP.

4. Kupujúci je oprávnený určiť v objednávke spôsob dodania tovaru:

 • odoslaním tovaru prostredníctvom kuriérskej služby, cena dobierky 1,20 € / ks (ďalej aj "dopravca")
 • odovzdaním v prevádzkarni predávajúceho (ďalej aj "osobný odber")

Prehľad cien dodania tovaru odoslaním prostredníctvom dopravcu na územie Slovenskej republiky v závislosti od váhy tovaru:

Hmotnosť (kg) Cena prepravy s DPH ( eur)
5 7,80
15 9,00
30 15,00
50 18,00
75 20,00
100 35,00
150 63,60
200 75,60

5. Dodanie zásielok s hmotnosťou nad 200 kg bude riešené individuálne.

6. Predávajúci zaslaním e-mailovej správy alebo SMS oznámi kupujúcemu, že objednaný tovar odoslal na adresu uvedenú kupujúcim resp. že objednaný tovar si kupujúci môže vyzdvihnúť v mieste osobného odberu od určeného dňa.

7. Tovar dodaný odoslaním prostredníctvom dopravcu je expedovaný každý pracovný deň. V prípade odoslania tovaru kuriérskou službou je potrebné zohľadniť 1-3 pracovné dni pripadajúce na doručenie tovaru. V prípade odoslania tovaru na dobierku sa účtuje poplatok v závislosti od dopravcu podľa článku V. bod 4 VOP.

8. Ak predávajúci dodáva tovar kupujúcemu odoslaním prostredníctvom dopravcu na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorá zastupuje kupujúceho zo zákona alebo na základe plnej moci (ďalej len "zástupca") a písomne potvrdiť dopravcovi prevzatie tovaru na dodacom liste. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady takto vzniknuté hradí kupujúci.

9. V prípadoch osobného odberu tovaru je kupujúci povinný prevziať vec pri predaji v prevádzkarni predávajúceho.

10. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim resp. jeho zástupcom na adrese uvedenej v objednávke.

11. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo jeho zástupca s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

12. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, predávajúci je povinný dodať tovar v určenej lehote.

13. Ak kupujúci neprevezme tovar v mieste ním určenom, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 8 % z ceny dopravy za každý začatý deň uskladnenia.

14. Predávajúci je oprávnený jednostranne primerane predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, pokiaľ nemôže odoslať tovar z dôvodov na strane dodávateľa, o čom kupujúceho bezodkladne informuje zaslaním e-mailovej správy alebo SMS.

15. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal pred jeho prevzatím. Ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a v jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci povinný uviesť povahu a rozsah poškodenia do dodacieho listu, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Poškodenie tovaru nie je dôvodom na odmietnutie prevzatia tovaru kupujúcim, je však dôvodom na uplatnenie reklamáciu vady tovaru.

16. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, v ktorom je uvedené:

 • obchodné meno a sídlo predávajúceho,
 • adresa prevádzkarne
 • dátum predaja,
 • názov a množstvo tovaru,
 • cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil,
 • pri predaji tovaru s následnou dodávkou adresa miesto určenia, dátum a čas dodávky.

17. Doklad o kúpe tovaru podľa bodu 16 (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad) zašle predávajúci kupujúcemu spolu s odosielaným tovarom.

18. Predávajúci zašle kupujúcemu po uzavretí kúpnej zmluvy emailom zároveň potvrdenie objednávky, ktoré bude v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, obsahovať náležitosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. Informácia o vlastnostiach predávaného tovaru, o spôsobe použitia, montáže a údržby tovaru a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania bude obsiahnutá v priloženom písomnom návode. Náležitosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. budú, okrem návodu, obsiahnuté vo VOP, ktoré budú prílohou emailu označeného ako Potvrdenie objednávky.

VI. Kúpna cena, platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar, uvedenú pri každom tovare ponúkanom v eshope v okamihu odoslania objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru podľa týchto VOP. Všetky ceny a poplatky sú uvedené vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH").

2. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho zaplatenie 100 % kúpnej ceny pred dodaním tovaru:

 • pokiaľ je nutné objednaný tovar najskôr objednať od tretej osoby,
 • pokiaľ pôjde o tovar nad 50 kg,
 • pokiaľ si objednal tovar dodaním prostredníctvom dopravcu a neuviedol zaplatenie hotovosťou pri prevzatí.

3. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na prípadnú montáž alebo vynášku tovaru - tieto služby nie je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu.

4. Kupujúci má v objednávke právo voľby spôsobu úhrady kúpnej ceny formou:

 • v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovaného dopravcom,
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,
 • hotovostne pri prevzatí tovaru v prevádzkarni predávajúceho.

5. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena vrátane poplatkov pripísaná na účet predávajúceho; kupujúci je zároveň povinný uviesť správny variabilný symbol platby, ktorým je číslo objednávky alebo iné číslo uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade platby kúpnej ceny pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu vrátane poplatkov pri prevzatí tovaru.

6. Všetky akcie a zľavy na ponúkaný tovar sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Akcie a zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné, pokiaľ predávajúci neurčí inak. Predávajúci môže vytvoriť systém zliav pre kupujúcich, ktorí splnia predávajúcim stanovené podmienky; podmienky získania zliav a možnosti uplatnenia týchto zliav stanoví predávajúci v osobitných obchodných podmienkach, ktoré zverejní na internetovej stránke eshopu a ktoré sa v rozsahu svojich ustanovení budú meniť a dopĺňať tieto VOP.

VII. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré kupujúceho výslovne upozornil, to sa nevzťahuje na predaj použitého tovaru, z ktorého vyplýva existencia vady.

3. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

4. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak ide o použitú vec, záručná doba je 12 mesiacov.

5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto tzv. zmluvnej záruky.

6. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

7. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

8. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

9. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

10. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

11. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:

 • mechanickým poškodením, živelnou pohromou a vyššou mocou,
 • nesprávnym zaobchádzaním a/alebo zaobchádzaním v rozpore s návodom na užívanie,
 • bežným opotrebením,
 • zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom,
 • omylom kupujúceho, vzťahujúcom sa na vlastnosti tovaru, ktoré predpokladal z fotografií ponúkaného tovaru eshopu pri objednávaní tovaru,
 • na spotrebnom materiáli,
 • v dôsledku opravy vykonanej neautorizovaným servisom pre daný typ súčiastky (tovaru)

VIII. Reklamácia tovaru

1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru kupujúcim.

2. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3. V prípade reklamácie:

3.1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo:

 • aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,
 • namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, kupujúci má právo:

 • na výmenu veci alebo
 • odstúpiť od zmluvy.

Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje spravidla taká vada, ktorá sa vyskytla po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá ešte nebola reklamovaná. Za väčší počet vád sa považuje, ak tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.

3.2. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo:

 • na výmenu veci alebo
 • odstúpiť od zmluvy

V prípade inej neodstrániteľnej vady má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový výrobok.

7. Ak je kupujúcim spotrebiteľ a reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

8. Ak je kupujúcim spotrebiteľ a reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

IX. Odstúpenie od zmluvy

1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru z kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu.

2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, to jest pred momentom prevzatia tovaru.

3. Ak predávajúci nesplní povinnosť dodať objednaný tovar v lehote 30 dní a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote alebo v kupujúcim vymienenej určenej lehote podľa čl. V bod 12 VOP.

4. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe doručením odstúpenia na adresu sídla alebo prevádzkarne predávajúceho alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, napr. faxom alebo emailom (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy").

5. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona č. 102/2014 Z.z.

6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

7. Predávajúci je povinný:

 • bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a iných nákladov a poplatkov,
 • vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

8. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

9. Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy bez uvedenia dôvodu, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

11. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

12. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

13. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

14. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade:

 • vypredania zásob,
 • nedostupnosti tovaru,
 • vyššej moci,
 • nedodania tovaru kupujúcemu v lehote podľa týchto VOP alebo v dohodnutej cene,
 • omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru trvajúceho viac ako 30 dní podľa čl. V bod 12 VOP.

15. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru trvajúceho viac ako 30 dní podľa čl. V bod 12 VOP má predávajúci právo na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s nadobudnutím a dodaním tovaru kupujúcemu vrátane poplatku za uskladnenie. Tieto náklady si môže predávajúci jednostranne započítať na už zaplatenú kúpnu cenu resp. preddavok na jej zaplatenie. Zvyšok kúpnej ceny je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

16. Predávajúci je povinný odstúpenie od kúpnej zmluvy bezodkladne doručiť kupujúcemu a vrátiť mu už zaplatenú zálohu alebo kúpnu cenu za objednaný tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe vrátenia kúpnej ceny. Odstúpením od kúpnej zmluvy nezaniká právo predávajúceho na náhradu škody voči kupujúcemu za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi, publikovanými v Zbierke zákonov SR.

17. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na stetex@stetex.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

X. Doba trvania zmluvy

1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, to jest do momentu:

 • splnenia záväzku predávajúceho dodať kupujúcemu objednaný tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru
  a súčasne
 • splnenia záväzku kupujúceho objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu,

pričom zmluva zaniká momentom splnenia neskoršieho z uvedených záväzkov.

XI. Orgán dozoru

1. Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj,
Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1,
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor,
tel. č. : 048/412 49 69; 048/415 18 71;
fax. č.: 048/4124 693

XII. Ochrana osobných údajov

1.Kupujúci objednávkou na stránke www.stetex.sk dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu a súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačných systémoch predávajúceho v rozsahu: meno a priezvisko,  adresa, vrátane PSČ, číslo telefónu, e-mailová adresa, číslo účtu, IČO (ďalej ako „osobné údaje“).

2. Kupujúci berie na vedomie, že osobné údaje, ktoré uviedol, predávajúci spracováva vo všetkých svojich informačných systémoch, a to za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe VOP (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) na dobu nevyhnutnú na splnenie zmluvy a plnenie povinností predávajúceho podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Kupujúci vyjadril súhlas, že osobné údaje, ktoré uviedol, predávajúci spracováva vo všetkých svojich informačných systémoch, a to za účelom zasielania informačných a ponukových materiálov predávajúceho kupujúcemu (v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) na dobu určitú, a to do splnenia účelu spracúvania osobných údajov zákazníka 10 rokov od dodania tovaru predávajúcim.

Na základe ustanovenia čl. 13 GDPR kupujúci berie na vedomie, že:

 • (I)   má právo požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom,
 •        má právo požadovať od predávajúceho ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
 • (II)   má právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov;
 • (III)   má právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • (IV) poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, kupujúci nie je povinný osobné údaje poskytnúť, následkom toho          však nemôže byť zmluva medzi ním a predávajúcim uzatvorená;
 • (V) poskytnutie osobných údajov so súhlasom kupujúceho na účely zasielania emailov o aktuálnych novinkách a ponukách nie je zákonnou ani zmluvnou          požiadavkou, kupujúci nie je povinný osobné údaje poskytnúť, následkom toho však účel, na ktorý sa jeho osobné údaje takýmto spôsobom                          spracúvajú, nebude možné zo strany predávajúceho plniť;
 • (VI) má právo súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to zaslaním           emailu s jednoduchým oznámením na adresu: obchod@stetex.sk

4. Objednávateľ berie na vedomie, že Podmienky ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia GDPR sú uvedené v samostatnej časti Ochrana osobných údajov nachádzajúcej sa na tejto stránke www.stetex.sk.

5. Uverejnením podľa predchádzajúceho bodu tohto článku si predávajúci plní svoju povinnosť podľa čl. 13 a 15-22 GDPR.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená jej zverejnením na internetovej stránke eshopu predávajúceho.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi vrátane zmien uzatvorenej kúpnej zmluvy bude uskutočňovaná e-mailom prostredníctvom e-mailovej adresy predávajúceho uvedenej v týchto VOP a e-mailovej adresy kupujúceho uvedenej v objednávke, pokiaľ tieto VOP neumožňujú aj inú formu komunikácie. E-mailové správy zaslané alebo doručené na iné e-mailové adresy nevyvolávajú zamýšľané právne účinky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Všetky úkony podľa tejto zmluvy sa uskutočňujú v slovenskom jazyku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke eshopu a účinnosť voči kupujúcemu okamihom odoslaním objednávky.

4. Kupujúci má právo požiadať pred odoslaním objednávky o zasielanie informačných letákov a reklamných emailov a textovej správy (SMS) od predávajúceho, pričom ich zasielanie môže byť kedykoľvek kupujúcim zrušené zaslaním emailu na adresu predávajúceho.

5. Kupujúci má právo kedykoľvek zrušiť svoju registráciu v eshope, a to zaslaním emailu so žiadosťou o zrušenie registrácie na adresu predávajúceho alebo písomnou žiadosťou na adresu predávajúceho.

6. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

7. Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v prípade, ak kupujúcim je podnikateľ a Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 22/2004 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 122/2013 Z.z., ak je kupujúcim spotrebiteľ.

8. Akékoľvek spory, vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim budú predmetom občianskeho súdneho konania v zmysle zákona č. 99/1963 Zb.

Vo Vlkanovej, dňa ........................

Ing. Ján Hric – STETEX