Predajňa: Továrenská 1/312, 976 31 Vlkanová Prevádzková doba: Po – Pi 7.00 - 15.00 hod

Nie ste prihlásený. Prihlásiť sa | Zaregistrovať sa

Katalógy strojov, návody a príručky.

Otvorte si katalóg a vyhľadajte potrebný diel podľa číselného kódu, alebo názvu súčiastky. 

Otvoriť katalógy

Doprava a platba

Dodanie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v objednanom množstve, akosti a vyhotovení a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom aby predišiel jeho poškodeniu.

2. Ak má predávajúci podľa zmluvy odoslať tovar, môže tak urobiť s podmienkou, že tovar alebo doklady umožňujúce nakladanie s tovarom sa odovzdajú kupujúcemu len po zaplatení kúpnej ceny.

3. Kupujúci znáša náklady spojené s dodaním tovaru. V eshope je uvedená pri konkrétnom tovare jeho hmotnosť, ktorá má informačný charakter pre cenu dodania tovaru podľa bodu 4 VOP.

4. Kupujúci je oprávnený určiť v objednávke spôsob dodania tovaru:

 • odoslaním tovaru prostredníctvom kuriérskej služby, cena dobierky 1,20 € / ks (ďalej aj "dopravca")
 • odovzdaním v prevádzkarni predávajúceho (ďalej aj "osobný odber")

Prehľad cien dodania tovaru odoslaním prostredníctvom dopravcu na územie Slovenskej republiky v závislosti od váhy tovaru:

Hmotnosť (kg) Cena prepravy s DPH ( eur)
0 - 5 7,80
5 - 15 9,00
15 - 30 13,80
30 - 50 22,20
50 - 75 34,20
75 - 100 45,60
100 - 150 63,60
150 - 200 75,60
200 - 250 88,80
250 - 300 96,00
300 - 350 102,00
350 - 400 122,40
400 - 500 133,20
500 - 600 141,60

5. Dodanie zásielok s hmotnosťou nad 200 kg bude riešené individuálne dohodou.

6. Predávajúci zaslaním e-mailovej správy alebo SMS oznámi kupujúcemu, že objednaný tovar odoslal na adresu uvedenú kupujúcim resp. že objednaný tovar si kupujúci môže vyzdvihnúť v mieste osobného odberu od určeného dňa.

7. Tovar dodaný odoslaním prostredníctvom dopravcu je expedovaný každý pracovný deň. V prípade odoslania tovaru kuriérskou službou je potrebné zohľadniť 1-3 pracovné dni pripadajúce na doručenie tovaru. V prípade odoslania tovaru na dobierku sa účtuje poplatok v závislosti od dopravcu podľa článku V. bod 4 VOP.

8. Ak predávajúci dodáva tovar kupujúcemu odoslaním prostredníctvom dopravcu na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorá zastupuje kupujúceho zo zákona alebo na základe plnej moci (ďalej len "zástupca") a písomne potvrdiť dopravcovi prevzatie tovaru na dodacom liste. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady takto vzniknuté hradí kupujúci.

9. V prípadoch osobného odberu tovaru je kupujúci povinný prevziať vec pri predaji v prevádzkarni predávajúceho.

10. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia tovaru kupujúcim resp. jeho zástupcom na adrese uvedenej v objednávke.

11. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo jeho zástupca s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

12. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre kupujúceho osobitne dôležité, predávajúci je povinný dodať tovar v určenej lehote.

13. Ak kupujúci neprevezme tovar v mieste ním určenom, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 8 % z ceny dopravy za každý začatý deň uskladnenia.

14. Predávajúci je oprávnený jednostranne primerane predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, pokiaľ nemôže odoslať tovar z dôvodov na strane dodávateľa, o čom kupujúceho bezodkladne informuje zaslaním e-mailovej správy alebo SMS.

15. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal pred jeho prevzatím. Ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a v jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je kupujúci povinný uviesť povahu a rozsah poškodenia do dodacieho listu, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Poškodenie tovaru nie je dôvodom na odmietnutie prevzatia tovaru kupujúcim, je však dôvodom na uplatnenie reklamáciu vady tovaru.

16. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe tovaru, v ktorom je uvedené:

 • obchodné meno a sídlo predávajúceho,
 • adresa prevádzkarne,
 • dátum predaja,
 • názov a množstvo tovaru,
 • cena jednotlivého tovaru a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil,
 • pri predaji tovaru s následnou dodávkou adresa miesto určenia, dátum a čas dodávky.

17. Doklad o kúpe tovaru podľa bodu 16 (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad) zašle predávajúci kupujúcemu spolu s odosielaným tovarom.

18. Predávajúci zašle kupujúcemu po uzavretí kúpnej zmluvy emailom zároveň potvrdenie objednávky, ktoré bude v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, obsahovať náležitosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. Informácia o vlastnostiach predávaného tovaru, o spôsobe použitia, montáže a údržby tovaru a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia, montáže alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania bude obsiahnutá v priloženom písomnom návode. Náležitosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. budú, okrem návodu, obsiahnuté vo VOP, ktoré budú prílohou emailu označeného ako Potvrdenie objednávky.

Platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný tovar, uvedenú pri každom tovare ponúkanom v eshope v okamihu odoslania objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru podľa týchto VOP. Všetky ceny a poplatky sú uvedené vrátane príslušnej dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH").

2. Predávajúci má právo požadovať od kupujúceho zaplatenie 100 % kúpnej ceny pred dodaním tovaru:

 • pokiaľ je nutné objednaný tovar najskôr objednať od tretej osoby,
 • pokiaľ pôjde o tovar nad 50 kg,
 • pokiaľ si objednal tovar dodaním prostredníctvom dopravcu a neuviedol zaplatenie hotovosťou pri prevzatí.

3. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na prípadnú montáž alebo vynášku tovaru - tieto služby nie je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu.

4. Kupujúci má v objednávke právo voľby spôsobu úhrady kúpnej ceny formou:

 • v hotovosti pri prevzatí tovaru doručovaného dopravcom,
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,
 • hotovostne pri prevzatí tovaru v prevádzkarni predávajúceho.

5. Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena vrátane poplatkov pripísaná na účet predávajúceho; kupujúci je zároveň povinný uviesť správny variabilný symbol platby, ktorým je číslo objednávky alebo iné číslo uvedené v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade platby kúpnej ceny pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu vrátane poplatkov pri prevzatí tovaru.

6. Všetky akcie a zľavy na ponúkaný tovar sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Akcie a zľavy nie sú vzájomne kombinovateľné, pokiaľ predávajúci neurčí inak. Predávajúci môže vytvoriť systém zliav pre kupujúcich, ktorí splnia predávajúcim stanovené podmienky; podmienky získania zliav a možnosti uplatnenia týchto zliav stanoví predávajúci v osobitných obchodných podmienkach, ktoré zverejní na internetovej stránke eshopu a ktoré sa v rozsahu svojich ustanovení budú meniť a dopĺňať tieto VOP.